Viggbyholms Ekbacke

Täby Naturskyddsförening har under många år tillsammans med Täby kommun bedrivit varsamma skötselåtgärder i Viggbyholms Ekbacke. Två gånger under hösten och två gånger under våren röjer vi undan sly för att öppna upp för ekarna så att de blir mer solbelysta. Under 2021 och 2022 gjordes speciella insatser med veteranisering för att ”snabbåldra” yngre ekar.

I Täby kommuns skogsvårdsplan från 2022 står följande:

Skötselprogram 1 – Ekarna i Täby

I Täby finns flera områden med gamla grova ekar. Ekar kan bli 1 000 år gamla om de står öppet och solexponerat. Minst 1 000 olika arter är knutna till eken. Genom skötselprogrammet ”Ekarna i Täby” ska Täbys ekar få förutsättningar att utvecklas så att de även i framtiden har en chans att bli riktigt gamla.
Idag finns ekmiljöer främst i skogsbryn och på åkerholmar i trakterna runt Viggbyholms gård, Torslunda gård, Vågsjö och Hagby gård. I det gamla landskapet stod ekarna mer öppet och var solbelysta. Med tiden har de blivit beskuggade av annan växtlighet. Genom att friställa ekarna får de bättre möjlighet till att växa sig stora och bli riktigt gamla. I skötselprogrammet ”Ekarna i Täby” har cirka 40 hektar biologiskt värdefulla områden valts ut i syfte att värna och lyfta fram värdefulla ekmiljöer. ”Ekarna i Täby” startades 2011 som ett LONA-projekt av kommunen i samarbete med Täby Hembygdsförening och Täby Naturskyddsförening. Broschyren ”Ekarna i Täby” som beskriver projektet, färdigställdes 2014 och finns på kommunens webbplats.

Skötsel av ekarna

Friställningen av ekar utfördes 2011-2013. Åtgärden genomfördes successivt för att ekarna skulle få anpassa sig till den ökade solexponeringen. Både yngre och äldre ekar har gallrats fram. De äldre ekarna är biologiskt värdefulla samtidigt som de har ett kulturellt värde. Yngre ekar sparades för att säkerställa återväxten på gamla ekar även i framtiden. Efter 2013 pågår skötseln kontinuerligt genom att röjning utförs runt ekar vart tredje år. På så sätt förhindras igenväxning och beskugg¬ning av ekarna. Med tiden kan det även behöva glesas ut ytterligare runt de vidkroniga ekar som behöver mer utrymme.

Länkar till mer information:

Ett kort filmklipp från Viggbyholms Ekbacke