Skolprojektet

Skolprojektet i Åva gymnasium (En dag för världens bästa)

Klimatgruppen bedriver projektverksamhet i Åva gymnasium där syftet är att öka gymnasieungdomars medvetenhet om global uppvärmning och hållbarhetsfrågor.  Den ökade medvetenheten ska förhoppningsvis bidra till förändrade levnadsvanor och skapa en vilja att själva delta i arbetet med att värna klimat och miljö.

Se introduktionsfilmen till det årligen återkommande projektet ”En dag för världens bästa”.