Hägernäs strand, Fenan 1 och Flygkompassen 1

I planförslaget möjliggörs nya bostäder i flerbostadshus, en förskola, lokaler för centrumändamål och parkeringsgarage. Sjöflygsvägen breddas för att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Del av parkområdet i planområdets nordöstra del planläggs som parkmark för att bekräfta befintlig användning.

Läs TNF:s yttrande – LÄNK

Uppdaterad 2022-10-25