Rösjökilen

Ekologiska landskapssamband i Rösjökilen
(fr Callunas hemsida)

Med Callunas analyser av ekologiska landskapssamband i en av Stockholms gröna kilar ser man hur landskapet hänger ihop och kan identifiera viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för några rödlistade och fridlysta arter.

Hösten 2012 började kommunerna i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Vallentuna och Danderyd med en gemensam analys av en av Stockholms gröna kilar – Rösjökilen. Calluna involverades i arbetet och utförde analyser av ekologiska landskapssamband.

Projektet handlade om att identifiera ekologiska nätverk för arter inom tre grupper:

  • tallevande insekter som behöver gammal tall,
  • vildbin som behöver död ved och blomrikedom, och
  • fladdermöss som använder våtmarker och lövskogar.

För att identifiera livsmiljöer för arterna har en biotopkartering gjorts av Ekologigruppen. Spridningsvägar och sammanbindning i landskapet har sedan analyserats av Calluna AB, med hjälp av bland annat analysverktyget MatrixGreen.

Projektet pågick fram till hösten 2014 då de slutliga resultaten presenterades. Analysresultaten är tänkta att användas för hållbar stadsplanering och förvaltning av känslig natur.

 – Genom att vi får kunskap om hur förutsättningarna för arter i landskapet är, kan vi bidra till en hållbar stadsutveckling, säger Marie Halldin, planarkitekt i Upplands Väsby kommun. Det här är ny kunskap som kan användas exempelvis som underlag till översiktsplaner.


Vill du läsa mera? Klicka dig vidare på följande dokument.

Uppdaterad: 2015-03-30